הקטנת גודל מגרש מינימלי, סלאמה

תוכנית מש/ מק/ 6931/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת גודל מגרש מינימלי, סלאמה
מספר: מש/ מק/ 6931/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת גודל מגרש מינימלי הקבוע בתכנית על פי סעיף 62א(א)7 לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19258חלק
19259חלק
19260חלק
19261כל הגוש
19262חלק
19404כל הגוש
19405חלק
19429חלק
19456כל הגוש
19457כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2003תאריך פרסום: 07/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5203. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2003
פרסום להפקדה בעיתונים07/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2003. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300630/06/2003