הקטנת גודל מגרש מינימלי, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת גודל מגרש מינימלי, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי גודל מגרש מינימלי לדו משפחתי ל- 500 מ"ר.
2. חלוקה בהסכמה ל- 2 מגרשים
3. קביעת בינוי והנחיות להוצאת היתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק94
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/08/2006תאריך פרסום: 02/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5562. שנה עברית: התשסו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600530/05/2006