הקטנת דרך רח' רותם

תוכנית 14/ 02/ 100/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת דרך רח' רותם
מספר: 14/ 02/ 100/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח מגורים א' על ידי הקטנת רוחב דרך מס' 12
חלוקת מגרש ושינוי בקו בנין אחורי וקדמי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רח' אשל 120

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38564חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 02/ 100/ 21שינוי לתכנית מתאר עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/11/1990תאריך פרסום: 06/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3812. עמוד: 421. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/1990
פרסום להפקדה ברשומות27/05/1990תאריך פרסום: 27/05/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3769. עמוד: 2881. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים25/05/1990תאריך פרסום בעיתון: 25/05/1990.
החלטה בדיון בהפקדה07/05/1990
קבלת תכנית03/01/1989