הקטנת קו בניין קדמי

תוכנית אל/ מק/ 195/ 3/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קו בניין קדמי
מספר: אל/ מק/ 195/ 3/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בנין קדמי

עיקרי ההוראות:
הקטנת קו בנין קדמי מ 5 מ' ל 1.5 מ', לצורך הרחבת דירה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדרבן גמליאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5763חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195מזור החדשה.כפיפות
תוכניתגז/ במ/ 195/ 3רובע Aכפיפות
תוכניתאל/ מק/ 195/ 10הגדרת קווי בניןכפיפות
תוכניתאל/ 195/ 15תוספת שטח עיקרי לכל יח"ד, שטח שרות לכל יח"ד, שטח לחדרי יציאה לגג.כפיפות
תוכניתאל/ מק/ 195/ 3/ 5שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב והרחבת שצ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות02/08/2012תאריך פרסום: 02/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6454. עמוד: 5612. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201203929/07/2012