הקטנת קו בנין , סחנין

תוכנית ג/ לג/ מק/ 9169/ 01/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קו בנין , סחנין
מספר: ג/ לג/ מק/ 9169/ 01/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת גבולות המגרש ואת קווי הבנין. - שינוי קו בנין לפי המסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19283חלק95
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/2002תאריך פרסום: 28/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5133. שנה עברית: התשסג .