הקטנת קו בנין ושינוי קו בנין לדרך, סחנין

תוכנית ג/ לג/ מק/ 9169/ 01/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קו בנין ושינוי קו בנין לדרך, סחנין
מספר: ג/ לג/ מק/ 9169/ 01/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין בחלקות 68 בגוש 19315 וגוש 19271 חל 25.
- שינוי קו בנין צפוני לדרך גישה מס' 2 מ- 3 מטר ל- "0".
- שינוי קו בנין מערבי לחלקות מס' 68 בגוש 19315 וגוש 19271 חל 25 ל- "0(.
- שינוי קווי בנין בהתאם לבניינים קיימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19271חלק2523
19315חלק6867
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/2002תאריך פרסום: 26/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5063. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה ברשומות26/03/2002תאריך פרסום: 26/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5063. עמוד: 1767. שנה עברית: התשסב .