הקטנת קו בנין קדמי, סלאמה

תוכנית מש/ מק/ 6931/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קו בנין קדמי, סלאמה
מספר: מש/ מק/ 6931/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי לתכנית מתאר ג/ 8877, המהווה הקטנת קו בנין קדמי מ- 4 מטר כפי שמתואר בתשריט -כפי שקיים .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19405חלק11519
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8877שינוי יעוד שטחים לצורך הקמת בי"ס, כפר סלמה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/03/2005תאריך פרסום: 22/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5381. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500131/01/2005