הקטנת קו בנין, סלאמה

תוכנית מש/ מק/ 6931/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קו בנין, סלאמה
מספר: מש/ מק/ 6931/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בניה קדמי לפי מצב קיים,

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
199457חלק104
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/12/2002תאריך פרסום: 16/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5138. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים12/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/08/2002תאריך פרסום: 15/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5102. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים04/08/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200201029/10/2002