הקטנת קו בנין, שמרת

תוכנית חא/ מק/ 2005/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קו בנין, שמרת
מספר: חא/ מק/ 2005/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
;שינוי בקווי בנין צדדים ואחרוי באזור תעשיה בהתאם למסומן בתשריט - נספח מס' 1 , עפ"י סעיף 62א(א)5 לחוק .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרשמרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18110חלק11-13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12615הרחבת קיבוץ שמרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/02/2006תאריך פרסום: 19/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5496. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200501130/11/2005