הקטנת קו בנין

תוכנית בר/ מק/ 20/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קו בנין
מספר: בר/ מק/ 20/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בנין צדדי למבני מגורים א' מ-3.0 מ' לקו בנין כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבניהבניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5020חלק1918
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 20/ 2בטול חלקות קיימות וחלוקה מחדש.שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים.שינוי
תוכניתבר/ 20/ 4קביעת זכויות בניה באיזור המגורים .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/2001תאריך פרסום: 26/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4975. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה ברשומות06/03/2000תאריך פרסום: 06/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4861. שנה עברית: התשס .