הקטנת קווי בניין בלול בקרקע חקלאית

תוכנית בר/ מק/ 178/ 5/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קווי בניין בלול בקרקע חקלאית
מספר: בר/ מק/ 178/ 5/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קווי בניין למבנים חקלאיים קיימים.

עיקרי ההוראות:
הקטנת קו בניין אחורי מ- 6 מ' ל- 5.04 מ' יכלול לול קיים והקטנת קו בניין צדדי מ- 6 מ' לקו בניין משתנה מ- 3.82 מ' עד 5.88 מ' כמסומן בתשריט, ללול קיים, בסמכות הוועדה המקומית. עפ"י סעיף 62 א (א) 4 לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותמישר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5137חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 178תכנית מתאר מקומית מס' בר/178כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/06/2011תאריך פרסום: 12/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6249. עמוד: 4707. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/03/2011
פרסום להפקדה ברשומות28/02/2011תאריך פרסום: 28/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6206. עמוד: 2794. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201103228/03/2011