הקטנת קווי בנין בכל הצדדים.

תוכנית מש/ מק/ 8/ 1/ 124

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קווי בנין בכל הצדדים.
מספר: מש/ מק/ 8/ 1/ 124
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קווי בנין בכל הצדדים.

עיקרי ההוראות:
1. הקטנת קו בנין קדמי מערבי ל 4.4 מ' במקום 5.0 מ'.
2. הקטנת קו בנין קדמי צפוני ל 2.5 מ' במקום 5.0 מ'.
3. הקטנת קו בנין צדדי דרומי בהתאם למסומן בתשריט, במקום 3.0 מ'.
4. הקטנת קו בנין צדדי מזרחי בהתאם למסומן בתשריט במקום 3.0 מ'.
5. קו מבנה עזר צדדי מזרחי ודרומי 0.00 מ', באישור ובהסכמת השכנים עם קיר אטום וניקוז הגג לכיוון מגרש המבקש ובגובה מקסימלי 2.2 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרביר א סכה

תיאור המיקום:
רחוב אבו יאסין.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8656חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 8/ 1/ 1001ביר אל - סיכהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/2012תאריך פרסום: 13/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6473. עמוד: 6448. שנה עברית: התשעב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/04/2012
פרסום להפקדה ברשומות17/05/2010תאריך פרסום: 17/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6088. עמוד: 2978. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201202402/04/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201002525/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור ע"י הועדה המקומית באישור השר