הקטנת קווי בנין,דיר חנא

תוכנית ג/ לג/ 3492/ 07/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קווי בנין,דיר חנא
מספר: ג/ לג/ 3492/ 07/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בנין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19425חלק95
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6757שנוי לתקנון תכנית מתאר -דיר חנאשינוי
תוכניתג/ 3492שנוי יעוד למגורים ותעשיה זעירה-דיר חנא דרומיתשינוי
תוכניתג/ 12908שינוי תקנון לישוב דייר חנאשינוי
תוכניתג/ 13959שינוי תוואי מס' 13 במרכז דיר חנא:שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200901325/11/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801230/10/2008