הקטנת קוי בנין קדמי נקודתי למבנה קיים וקוי בנין צדדי,

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קוי בנין קדמי נקודתי למבנה קיים וקוי בנין צדדי,
מספר: הצ/ 7/ 1/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קוי בנין קדמי נקודתי למבנה קיים וקוי בנין צדדי, הקטנת רוחב חזית 2 דירות לקומה למגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסואה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק22-23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/10/1983תאריך פרסום: 27/10/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2972. שנה עברית: התשמד .