הקטנת שביל ירוק בהתאם לקיים, קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2587

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת שביל ירוק בהתאם לקיים, קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2587
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול חלק משביל ואזור ציבורי פתוח ושינוי יעוד השטח המבוטל למגורים ג'.
2. ביטול חלק משביל ירוק ושינוי יעוד השטח המבוטל למגורים ג'.
3. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7760חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3004טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2666. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים08/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/01/2009
החלטה בדיון באישור תכנית17/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2015. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים04/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/07/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/07/2003
קבלת תכנית11/06/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה