הקטנת שטח למבנה ציבור:

תוכנית ג/ 13938

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת שטח למבנה ציבור:
מספר: ג/ 13938
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת שטח מבני ציבור בהתאם להיתר בניה ולג/ 1228 - תכנית מתאר משהד הישנה.
הקטנת שטח מבני ציבור
שינוי קווי בנין לפי בניינים קיימים
הסדרת בינוי מוצע לשטח מבני ציבור

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהדמשהד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1991. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים16/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית11/10/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות11/10/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות11/05/2004תאריך פרסום: 11/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5296. עמוד: 2850. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים25/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/04/2004
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/05/2003
קבלת תכנית19/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200402611/10/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים40730/05/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301806/08/2003