הקטנת שטח מגרש - רחוב הרב איפרגן 87 א'

תוכנית 22/ 03/ 102/ 161

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת שטח מגרש - רחוב הרב איפרגן 87 א'
מספר: 22/ 03/ 102/ 161
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- התאמת גודל מגרש למצב קיים בפועל, שינויים בקווי בניין, הוספת זכויות בניה וקומת מרתף / מסד.

עיקרי ההוראות:
- התאמת גודל מגרש עפ"י השטח הקיים בפועל.
- שינוי קווי בניין בהתאם לבניה קיימת.
- תוספת הנחיות וזכויות בנייה.
- תוספת קומת מרתף / מסד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
רח' איפרגן 97 א'
קואורדינטה X 160800
קואורדינטהY 592350

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39580חלק1161
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 66/ אקביעת שימושי קרקע למגורים ומרז ספורט - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/2009תאריך פרסום: 13/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. עמוד: 122. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים25/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית10/08/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות19/03/2009תאריך פרסום: 19/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5932. עמוד: 3006. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים05/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/02/2009
החלטה בדיון בהפקדה02/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/02/2008
קבלת תכנית02/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901010/08/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים101725/03/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800602/06/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה