הקטנת שטח נחלות והוספת נחלות

תוכנית עח/ 45/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת שטח נחלות והוספת נחלות
מספר: עח/ 45/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקטנת שטח הנחלות 21,13 ל-2 דונם כל אחת והוספת
2 נחלות חדשות,כך שסה"כ תהיינה 4 נחלות במתחם
התכנית.
ב. הארכת הדרך וביטול הרחבתה ע"י שינוי יעוד מדרך
לאזור נחלות ומשטח חקלאי לדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרגבעת שפירא

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת שפירא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8420חלק13, 217, 10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/08/1999תאריך פרסום: 01/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4790. עמוד: 4990. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים23/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 23/07/1999.
פרסום להפקדה ברשומות26/01/1999תאריך פרסום: 26/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4724. עמוד: 1715. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים22/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 22/01/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה14/07/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/07/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה14/07/1997
קבלת תכנית15/12/1996