הקטנת תקן חניה ברח' אנילביץ

בקשה ועדה מקומית 3616/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה ברח' אנילביץ
מספר: 3616/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הארכת תוקף החלטה להרחבת דירה אחת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואנילביץ מרדכי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7068חלק161-166
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ ע/ 1מרתפיםהיתר בניה
תוכניתתא/ גבניה על גגות בתים.היתר בניה
תוכניתתא/ חקביעת תקן חניה לשימושי הקרקע השונים והוראות בדבר הקמת קרן חניה וחניונים ציבורהיתר בניה
תוכניתתא/ 2325תכנית מס' 2325היתר בניה
תוכניתתא/ 367/ אתכנית מס' 367 - א'היתר בניה
תוכניתתא/ Kואדי מוצררההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5306/11/2006