הקטנת תקן חניה ברח' הצפירה 19א

בקשה ועדה מקומית 3647/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה ברח' הצפירה 19א
מספר: 3647/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור הוועדה המחוזית להקטנת תקן חניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהצפירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6976חלק193
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1043תכנית מיתאר מקומית מס' 1043היתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6128/01/2008