הקטנת תקן חניה - רובינשטיין יצחק 20

בקשה ועדה מקומית 3677/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה - רובינשטיין יצחק 20
מספר: 3677/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת תקן חניה הנדרש עבור השימוש המוצע של מגורים מדריכים זמניים ל-0, באישור הוועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורובינשטיין יצחק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6997חלק137
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ ל/ 3קביעת תנאים להקמת בנינים ציבורים.היתר בניה
תוכניתתא/ 596יחידת שכנות - דרום יפוהיתר בניה
תוכניתתא/ 1304שינוי לתכנית מפורטת מס' 596היתר בניה
תוכניתתא/ 2661"הבאר"היתר בניה
תוכניתתא/ ע/ 1מרתפיםהיתר בניה
תוכניתתא/ חקביעת תקן חניה לשימושי הקרקע השונים והוראות בדבר הקמת קרן חניה וחניונים ציבורהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'7907/06/2010
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'7526/01/2010