הקטנת תקן חניה - רח' לוחמי גליפולי 51 תל אביב

בקשה ועדה מקומית 3680/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה - רח' לוחמי גליפולי 51 תל אביב
מספר: 3680/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור הועדה המחוזית להקטנת תקן חניה מ-13 מ"ח ל-0, רחוב לוחמי גליפולי 51, תל אביב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפולוחמי גליפולי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7097חלק139
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ ע/ 1מרתפיםהיתר בניה
תוכניתתא/ חקביעת תקן חניה לשימושי הקרקע השונים והוראות בדבר הקמת קרן חניה וחניונים ציבורהיתר בניה
תוכניתתא/ 3412בית השריון{הרחבת האכסניה לחיילי צה"ל]היתר בניה
תוכניתתא/ 367/ אתכנית מס' 367 - א'היתר בניה
תוכניתתא/ 691תכנית מס' 691היתר בניה
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'7709/03/2010