הקלה בקו בנין מציר דרך מס' 40 מ-100 מ' ל-25 מ', קביעת יעודים ל- מסחר ומגורים.

תוכנית הר/ 1000/ 19/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקלה בקו בנין מציר דרך מס' 40 מ-100 מ' ל-25 מ', קביעת יעודים ל- מסחר ומגורים.
מספר: הר/ 1000/ 19/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקלה בקו בניין מציר דרך מס' 402 עפ"י הוראות תמ"א 3, כמפורט להלן לפי החלטת הועדה לקוי בנין מיום 26.8.04:
23 מטר מציר הדרך (3 מטר מהשפה) לקומה עליונה של מרתף חניה בשטח בנייני ציבור ובאזור מעורב.
20 מטר מציר הדרך (0 מטר מהשפה) לשאר מרתפי חניה באזור מעורב.
20 מטר מציר הדרך (0 מטר מהשפה) לקולונדה באזור מעורב.
25 מטר מציר הדרך (5 מטר מהשפה) לבניינים בשטח בנייני ציבור ובאזור מעורב.
41 מטר מציר הדרך (21 מטר מהשפה) לחניה עילית בשטח בנייני ציבור.
2. קביעת ייעודי קרקע ל:
1. אזור מעורב: מסחר ומגורים, סה"כ 59 יח"ד.
2. שטחים לבניני ציבור.
3. שטחים ציבוריים פתוחים.
4. שטחים לדרכים וחניה ציבורית.
3. קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה בהסכמה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
4. קביעת הוראות בדבר בינוי פיתוח ועיצוב הבינוי.
5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
6. קביעת הוראות בדבר מערכות תשתית.
7. קביעת הוראות איכות הסביבה.
8. קביעת הוראות בדבר הפקעה.
9. קביעת הוראות בדבר פתרונות אקוסטיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרוןדרך רמתים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6455חלק204-206
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ במ/ 600מגדיאל צפון דרום,הדר צפון דרום,רמתיים,גני צבישינוי
תוכניתהר/ 198/ 2/ ארמתיים בעלות פרטית+שילטוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 219. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים09/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/08/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות11/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1901. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/01/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית26/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה13/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/03/2003
קבלת תכנית03/03/2003