הקלה בקו בנין, סולם

תוכנית גמ/ מק/ 11752/ 298

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקלה בקו בנין, סולם
מספר: גמ/ מק/ 11752/ 298
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תוכנית מפורטת נקודתית בסמכות הועדה המקומית בהתאם להוראות סעיף 62א(א)4 לחוק התכנון.
הקלה בקווי בנין
העברת אחוזי הבניה מקומה לקומה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17123חלק4-529
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11752תוכנית מתאר לכפר סולםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/11/2005תאריך פרסום: 17/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5458. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500530/05/2005