הקלה מקווי בנין, סולם

תוכנית גמ/ מק/ 11752/ 255

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקלה מקווי בנין, סולם
מספר: גמ/ מק/ 11752/ 255
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוי בנין במגרש א 19/4/2.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולםסולם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17114חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11752תוכנית מתאר לכפר סולםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/02/2004
פרסום לאישור ברשומות21/01/2004תאריך פרסום: 21/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5266. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה ברשומות01/07/2003תאריך פרסום: 01/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5201. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2003
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300630/06/2003