הקלה של 10% בקו בנין מערבי

תוכנית אל/ מק/ 195/ 2/ כ

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקלה של 10% בקו בנין מערבי
מספר: אל/ מק/ 195/ 2/ כ
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקלה של 10% בקו בנין מערבי, ל- 3.60 מ'.
2. קו בנין 2.70 מ' בצד מזרח (קיר ללא פתחים).
3. שינוי קו בנין אחורי מ- 5 מ' ל- 4 מ'.
4. שינוי גובה מירבי של המבנה מ- 12 מ' ל- 16 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5458חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 2ישוב אלעדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/11/2003תאריך פרסום: 10/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5235. עמוד: 255. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות24/10/2002תאריך פרסום: 24/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5121. עמוד: 255. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200202427/11/2002