הקמת "מאגר"גזר שילוב מפעלי הקולחים של גוש דן ונשר.

תוכנית מח/ 259

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת "מאגר"גזר שילוב מפעלי הקולחים של גוש דן ונשר.
מספר: מח/ 259
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מאגר מי קולחין

עיקרי ההוראות:
שינוי יעודי קרקע
קביעת הוראות בינוי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזר

תיאור המיקום:
בשטחי קיבוץ גזר, בין תל גזר ובית עוזיאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4769חלק3, 6-7, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 66.שינוי
תוכניתמשמ/ 83/ גזתרש"צשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 34תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום לאישור ברשומות16/05/2012תאריך פרסום: 16/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6416. עמוד: 3996. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/03/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/02/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/11/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות25/01/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/11/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/10/2007
פרסום להפקדה ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 225. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים09/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/09/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/2007
החלטה בדיון בוולק"ח16/04/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית09/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה24/04/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/02/2006
קבלת תכנית17/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים135926/02/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201200320/02/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201102005/12/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200900325/01/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200800724/02/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים81631/10/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51516/04/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים32219/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים31909/01/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע12528/12/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח24504/09/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200600924/04/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה