הקמת אזור אכסון ותיירות טבע - חוף זיקים

תוכנית 6/ 02/ 234/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת אזור אכסון ותיירות טבע - חוף זיקים
מספר: 6/ 02/ 234/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור אכסון תיירות וטבע בחוף זיקים ויישום
ת.מ.א.22 בתחום תכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןזיקים

תיאור המיקום:
ישוב: זיקים
חוף זיקים
גוש: 1434 ח"ח 15, 16
גוש: 1440 חלקות: 2-12, 14 ח"ח 1, 13, 15-18, 21,
34, 37, 42

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1434חלק15-16
1440חלק2-12, 141, 13, 15-18, 21, 34, 37, 42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2573. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט12/03/2007
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה05/03/2007
החלטה בדיון בולחוף28/12/2005
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות01/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות15/07/1999תאריך פרסום: 15/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4784. עמוד: 4747. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה26/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה26/04/1999
קבלת תכנית23/10/1996