הקמת אזור מגורים א' - מגרש 24 - מושב שתולים

תוכנית 8/ 03/ 123/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת אזור מגורים א' - מגרש 24 - מושב שתולים
מספר: 8/ 03/ 123/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מגרש לאזור מגורים א' כמפורט להלן:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. שינוי ייעוד מאזור מגורים בישוב חקלאי (מגרש מס' 24) לאזור מגורים א' (מגרש מס' 304 חלק).
ג. שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' (מגרש מס' 304 חלק), ולאזור מגורים בישוב חקלאי (מגרש מס' 24/1).
ד. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים א' ל- 60% מתוכם 40% המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים בישוב חקלאי ל- 21% מתוכם 13%המהווים שטחים עיקריים.
ו. קביעת התכליות והשימושים והנחיות בינוי, עיצוב אדריכלי.
ז. קביעת התנאים למתן היתר בניה.
ח. קביעת קווי הבניין במגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשתולים

תיאור המיקום:
מועצה אזורית באר טוביה
מגרש: 24

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2511חלק4, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 123/ 3מושב שתוליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 768. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים02/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/10/2007
החלטה בדיון באישור תכנית13/08/2007
לא הוגשו התנגדויות09/07/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/05/2007תאריך פרסום: 13/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5663. עמוד: 2752. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים04/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/05/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/03/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/10/2006
החלטה בדיון בוולק"ח05/12/2005
קבלת תכנית14/03/2005