הקמת אזור ספורט בשכונה 8 חורה

תוכנית 7/ 02/ 177/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת אזור ספורט בשכונה 8 חורה
מספר: 7/ 02/ 177/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור ספורט על ידי שינויים
בייעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות,
זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורהשכ 8

תיאור המיקום:
מקום: ממערב ובצמוד לשכונה 8

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012כל הגוש
400016חלק1, 9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
תוכנית11/ 02/ 183חורה- שכונה 8שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/04/2005תאריך פרסום: 17/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5391. עמוד: 2420. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים11/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/02/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות20/12/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות14/07/2004תאריך פרסום: 14/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5314. עמוד: 3416. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2004
קבלת תכנית31/01/2002