הקמת אתר לסילוק פסולת ביתית, אעבלין

תוכנית ג/ 12532

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת אתר לסילוק פסולת ביתית, אעבלין
מספר: ג/ 12532
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעודי שטחים בתחום האתר על מנת שיכול לשמש בנוסף להטמנת פסולת, גם לטיפול מתקדם בפסולת לרבות מיון, הפרדה, מיחזור וכן מתקן להדגמת טיפול תרמימתקדם.
2. קביעת תנאיםלהקמת והפעלה של המתקנים המיועדים לטיפול בפסולת, הסדרת פעולותם עפ"י דרישת המשרד לאיכות הסביבה, קביעת התהליכים והשימושים המותרים באתר, כל זאת בנוסף לתנאים להקמה ושיקום האתר לסילוק פסולת עפ"י תכנית ג/ 6954.
ג. מתן הורואות לעבודה בקרקע לרבות פירוט שיטות העבודה והפעילויות.
ד. קביעת התכליות המותרות.
ה. הנחיות והוראות לשמירת איכות הסביבה.
שינוי ייעודי שטחים בתחום האתר.
קביעת תוקף התכנית.
קביעת התכליות המותרות בתחום התכנית.
קביעת הוראות ושיטת עבודה בקרקע והוראות בניה.
קביעת הנחיות לתשיות.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםתסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12198חלק31, 7359, 71, 124
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6954שנוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, מזבלה אזוריתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/08/2002תאריך פרסום: 04/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5099. עמוד: 3496. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים07/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2002. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2002. עיתון: הארץ.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/06/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/05/2002
החלטה בדיון באישור תכנית24/04/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2002תאריך פרסום: 07/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5058. עמוד: 1613. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2002. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/02/2002
החלטה בדיון בהפקדה02/01/2002
קבלת תכנית24/05/2001