הקמת אתר תיירותי באזור שדה בוקר אבי סיורי מדבר

תוכנית 20/ 02/ 101/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת אתר תיירותי באזור שדה בוקר אבי סיורי מדבר
מספר: 20/ 02/ 101/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אתר תיירותי שהוא בסיס
ליציאת טיולים רגליים וממונעים לאזור וקביעת הנחיות
בניה לאתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב

תיאור המיקום:
ישוב: ?
אזור נחל חווארים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39023כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/1996תאריך פרסום: 22/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4470. עמוד: 1053. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים05/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 05/12/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית02/12/1996
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/11/1996
פרסום להפקדה ברשומות15/08/1996תאריך פרסום: 15/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4436. עמוד: 4549. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים01/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/07/1996
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1996
קבלת תכנית17/06/1996