הקמת בית דירות - חלקה 90 מגרש A - אילת

תוכנית 2/ 03/ 115/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת בית דירות - חלקה 90 מגרש A - אילת
מספר: 2/ 03/ 115/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בית דירות בו הדירות תשמשנה,
בין היתר, למטרות נופש על ידי קביעת מגבלות והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי - מחייב במחינת גובה וקווי בנין
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונת צופית עילית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40005חלק90
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 115/ 21אילת, שכונת צופית עליתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/11/2001תאריך פרסום: 12/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5030. עמוד: 375. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים01/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/10/2001
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/10/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות23/07/2001
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/03/2001
פרסום להפקדה ברשומות01/03/2001תאריך פרסום: 01/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4967. עמוד: 1863. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים22/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/01/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/01/2001
החלטה בדיון בהפקדה04/09/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/09/2000
קבלת תכנית10/01/1999