הקמת בנין חדש והגדלת מס' קומות בבנין קיים בשטח ברחוב אגרון - שכ' ניקופוריה

תוכנית 4240/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת בנין חדש והגדלת מס' קומות בבנין קיים בשטח ברחוב אגרון - שכ' ניקופוריה
מספר: 4240/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 2 ומדרך לאזור מגורים 2 מיוחד.
ב. קביעת בינוי להקמת בנין חדש בשטח מגרש חדש מס' 1 , בנוסף לבנין המגורים הקיים בשטח , בהתאם לנספח בינוי.
ג. הגדלת מס' הקומות המירבי לבנין כאמור ל- 6 קומות מעל קומה תת קרקעיות.
ד. שינוי קוי בנין וקביעת קוי בנין חדשים להקמת הבנין כאמור, לרבות קוי 1.0 ותת קרקעיים.
ה. הגדלת שטחי הבניה המירביים בשטח מגרש חדש מס' 1 ל- 4819 מ"ר מתוכם 1485 מ"ר שטחי בניה לבנין הקיים ו- 3334 מ"ר שטחי בניה לבנין החדש.
ו. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה בשטח.
ז. ביטול קטע מדרך מאושרת בתחום חלקה 62 בגוש 30036 , המיועד לכניסה וחניה פרטית לבנין שבחלקות 13 ו- 14 בגוש 30028 וביטול דרך מאושרת בתחום חלקה 122 בגוש 30036 .
ח. קביעת שטח עם זכות מעבר לטובת חלקה 64 בגוש 30036 .
ט. קביעת הוראות בגין בנין וגדרות להריסה.
י. איחוד חלקות מס' 60, 61, 62 ,63 ו- 122 בגוש 30036 למגרש חדש מס' 1 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאגרון

תיאור המיקום:
שכ' ניקופוריה, רח' אגרון, שטח ממערב למנזר האחיות רוזריו.
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30036חלק60-63, 122107
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית882התווית והרחבת דרכים רח' ממליא.שינוי
תוכנית1323קרן היסודשינוי
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4197. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים19/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/07/2005
החלטה בדיון באישור תכנית24/06/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות11/06/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/02/2002
פרסום להפקדה ברשומות14/02/2002תאריך פרסום: 14/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5054. עמוד: 1452. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/01/2002
החלטה בדיון בהפקדה22/05/2001
קבלת תכנית08/05/2000