הקמת בריכות שחיה פרטיות

תוכנית בר/ 166/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת בריכות שחיה פרטיות
מספר: בר/ 166/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע הנחיות תכנוניות להקמת בריכות שחיה
פרטיות במושב גן הדרום.
2. להבטיח תנאי בריאות ובטיחות ואיכות הסביבה נאותים,
בעת הקמת בריכות שחיה פרטיות במושב גן הדרום.
3. לקבוע הוראות תפעול לבריכות שחיה פרטיות במושב
על מנת למנוע הפרעות סביבתיות ולעמוד בתנאי תברואה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותגן הדרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
192כל הגוש
193כל הגוש
194כל הגוש
195כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 166רישום אדמות המושב,ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2025. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/02/2003
החלטה בדיון באישור תכנית31/10/2001
פרסום להפקדה בעיתונים10/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות01/03/2001תאריך פרסום: 01/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4967. עמוד: 1857. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/2001
החלטה בדיון בהפקדה26/09/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2000
קבלת תכנית19/06/2000