הקמת בריכת שאיבה באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי למתקנים הנדסיים, דיר חנא

תוכנית ג/ 12053

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת בריכת שאיבה באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי למתקנים הנדסיים, דיר חנא
מספר: ג/ 12053
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מגרש מס' 143/2 גוש 19417 משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים (תחנת שאיבה).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19417חלק143
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6267דיר חנא צפוניתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים31/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2004. עיתון: הצופה.
פרסום לאישור ברשומות22/03/2004תאריך פרסום: 22/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5284. עמוד: 2398. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/02/2004
החלטה בדיון באישור תכנית03/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2003תאריך פרסום: 14/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5224. עמוד: 4096. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים05/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה07/11/2000
קבלת תכנית03/07/2000