הקמת היכל פיס ומבנה רב תכליתי לאירועי תרבות וחניונים ציבוריים -הארינה - מלחה.

תוכנית 8585

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת היכל פיס ומבנה רב תכליתי לאירועי תרבות וחניונים ציבוריים -הארינה - מלחה.
מספר: 8585
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:
1. שינוי יעוד שטח , משטח פתוח ציבורי מיוחד לשטח לבנין ציבורי מיוחד ומבנה ספורט , ולשטח פתוח ציבורי.
2. שינוי יעוד שטח , משטח למתקני ספורט לשטח לבנין ציבורי מיוחד ומבנה ספורט ,לשטח פתוח ציבורי מיוחד, לשטח פתוח ציבורי, לשטח פתוח ציבורי מיוחד מעל לדרך ולדרך.
3. שינוי יעוד שטח, משטח פתוח ציבורי לשטח לבנין ציבורי מיוחד ומבנה ספורט.
4. שינוי יעוד שטח, מדרך לשטח לבנין ציבורי מיוחד ומבנה ספורט ולשטח לחניה לרכב ציבורי.
5. שינוי יעוד שטח , משטח פתוח ציבורי המשמש למרכז טניס לדרך.
6. שינוי יעוד שטח, משטח למתקן הנדסי ( תחנת מעבר אשפה) לשטח לחניה לרכב ציבורי מעל לשטח למתקן הנדסי.
7. שינוי יעוד שטח, משטח למסילת ברזל לשטח למסילת ברזל מתחת לדרך ציבורית, ולשטח למסילת ברזל מתחת לשטח פתוח ציבורי.
ב. קביעת הוראות להקמת מבנה רב - תכליתי , שישמש לארועי תרבות, ספורט כנסנים ותערכות , ושיכלול גם שטח הסעדה ומכירת מזון ומזכרות ושטחי שירות נלווים לאופי המבנה (להלן : הארינה/ היכל פיס ירושלים).
ג. קביעת בינוי להקמת המבנה הרב תכליתי כאמור בסעיף ב) לעיל, ולהקמת כיכר ומתחתיה חניון, לשימוש הציבור הרחב, בהתאם לנספחי הבינוי והפיתוח.
ד. קביעת הוראות בינוי ופיתוח להקמת המבנה הרב תכליתי, הכיכר והחניון לשימוש הציבור הרחב, כאמור בסעיף ג) לעיל, לרבות : שטחי הבניה המירביים , גובה הבניה המירבי ומספר הקומות המירבי, קווי בנין מירביים, חומרי בניה ופיתוח וכדומה.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח, תנאים למתן טופס 4 ו/או תעודת גמר שלבים לביצוע הבניה, ותנאים להפעלת המבנה הרב תכליתי לאירועים.
ו. קביעת מערך דרכי הגישה למבנה הרב תכליתי : מערך החניה והסדרי תנועה הנדרשים לצורך הפעלתו, לרבות התויית דרכי גישה ציבוריות למבנה הרב תכליתי, ביטול קטע מדרך מאושרת, הרחבת קטעי דרכים ציבוריות קיימות, הקמת חניון לשימוש הציבור הרחב , הקמת חניה לרכב ציבורי, קביעת שטחים להורדה והעלאת נוסעים, קביעת שטחים לטיפול נופי בשולי הדרכים וכדומה.
ז. קביעת הוראות לפיתוח פארק לשימוש השכונות הגובלות בתכנית, ולשימוש הציבור הרחב בכלל, בסמוך למבנה הרב תכליתי.
ח. איחוד וחלוקה חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
שכונת מנחת,
שטח שמדרום לרחוב סן מרטין ולמרכז הטניס, ממזרח לאצטדיון "טדי" מצפון לכביש הרכבת וממערב לשדרות דב יוסף.
שטח בין קואורדינטות אורך 218/235 - 218/900
לבין קואורדינטות רוחב 628/875 - 628/450
גוש 30502 בהסדר גוש 30200 בהסדר
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30199חלק5637-39, 54-55
30200חלק25-26
30429חלק3130
30460חלק4, 22
30502חלק1-5, 9-11, 14, 17-18, 20-21, 386-8, 15-16, 19, 22-25, 27, 40, 42
30503חלק1-6, 10-11, 14-15, 18-19, 21, 27, 297, 9, 12, 16-17, 20, 22, 25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/01/2006תאריך פרסום: 25/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5485. עמוד: 1382.
פרסום לאישור בעיתונים09/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/11/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/11/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/11/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית21/04/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות12/02/2004
פרסום להפקדה ברשומות06/11/2003תאריך פרסום: 06/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5234. עמוד: 213. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה בעיתונים26/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2003. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/08/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/08/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה29/10/2002
קבלת תכנית09/09/2002