הקמת והפעלת יקב בשטח התכנית הכולל את מתקנים טכניים, מע' לאדרת ומז' לצפרירם

תוכנית מי/ 1007

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת והפעלת יקב בשטח התכנית הכולל את מתקנים טכניים, מע' לאדרת ומז' לצפרירם
מספר: מי/ 1007
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תכנונית להקמת והפעלת יקב בשטח התכנית הכולל מתקנים ומבני יצור שונים, סככות, מבנים טכניים, משרדים, מרכז מבקרים, דרכי גישה, חניה וכו'.
2. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ל- 2 מגרשים.
3. שינוי יעוד חלק משטח התכנית מאזור חקלאי א' לאזור חקלאי א' המיועד לבינוי יקב, מגרש מס' 2, וקביעת בינוי בשטח המיועד לבינוי יעקב כמפורט בנספח מס' 1.
4. קביעת זכויות בניה בשטח התכנית בהיקף של 3000 מ"ר מהם 2000 מ"ר שטחים עיקריים ו- 1000 מ"ר שטחי שרות.
5. קביעת קוי בנין חדשים.
6. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
7. קביעת תנאים להיתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהאדרת

תיאור המיקום:
מזרח לישוב צפרירם דרום מערב לישוב אדרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34322חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף14/06/2009
קבלת תכנית01/03/2006