הקמת חניה ציבורית, רח' המנוף א.ת. עמק שרה באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 167/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת חניה ציבורית, רח' המנוף א.ת. עמק שרה באר שבע
מספר: 5/ 03/ 167/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח השטח,
הקמת מגרשי חניה ציבורית ודרכי גישה אליהם
באזור תעשייה עמק שרה.

עיקרי ההוראות:
- קביעת מיקום חניות ציבוריות בשטח ציבורי פתוח.
- קביעת דרכי גישה לחניות על ידי שינוי יעוד הקרקע
משטחים ציבוריים פתוחים לדרכים משולבות.
- קביעת שימושים מותרים בכל אחד מיעודי הקרקע.
- קביעת הנחיות פיתוח למגרשי החניה ציבורית ושטח ציבורי פתוח.
- קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעעמק שרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38044חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 167/ 44אספלט דרום - עמק שרהכפיפות
תוכנית5/ 03/ 167/ 42יעוד שטח למשתלות בחזית עמק שרהשינוי
תוכנית5/ 03/ 167אזור תעשיה עמק שרה באר - שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית16/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה18/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/08/2010
קבלת תכנית28/04/2010