הקמת ישוב עם משקי עזר, וקביעת אזור חקלאי מיוחד.

תוכנית עח/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת ישוב עם משקי עזר, וקביעת אזור חקלאי מיוחד.
מספר: עח/ 45
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת ישוב עם משקי עזר, וקביעת אזור חקלאי מיוחד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרגבעת שפירא

תיאור המיקום:
הגואל,עמק חפר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8316חלק1-6
8318חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/04/1956תאריך פרסום: 12/04/1956. מס' ילקוט פרסומים: 471. שנה עברית: התשטז .