הקמת מבנה במתחם ישפרו אזו"ת קרית ספיר

תוכנית נת/ מק/ 368/ 17/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת מבנה במתחם ישפרו אזו"ת קרית ספיר
מספר: נת/ מק/ 368/ 17/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת קומות במבנה תעשיה חדש.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי לבינוי ע"פי סעיף 62 א א 6 לחוק ע"י הגדלת מס' הקומות ממרתף + 3 או 4 קומות ל 4 קומות מרתף + 8 קומות וגג טכני.
ב. הגדלת שטחים עיקריים מ % 120 ל % 130 ע"פי סעיף 62 א 9 לחוק.
ג. קביעת הוראות ומגבלות בניה.
ד. הריסת המבנים הקיימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
אזה"ת קרית ספיר. רחוב גיבורי ישראל, רחוב היצירה ורחוב המלאכה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7962חלק35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהכפיפות
תוכניתנת/ מק/ 400/ 7/ 96/ במרתף בקונטור המגרששינוי
תוכניתנת/ מק/ 400/ 7/ 96/ במרתף בקונטור המגרשכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/12/2007תאריך פרסום: 13/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5749. עמוד: 922. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/07/2007תאריך פרסום: 05/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5689. עמוד: 3424. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200703929/07/2007