הקמת מבנה לאחסון חומרים כימיים מחוץ לתחום הבניינים הקיימים - קרית מלאכי

תוכנית 18/ מק/ 2034

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת מבנה לאחסון חומרים כימיים מחוץ לתחום הבניינים הקיימים - קרית מלאכי
מספר: 18/ מק/ 2034
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוו בניין בפינה הצפון מזרחית של המגרש
לקו בניין 0 במקום 8.0 לאורך 19.0 מ' בצד מזרח,
ולקו בניין 0 במקום 10 לאורך 11.0 מ' בצד צפון.
בשאר קוי הבניין אין שינוי.
לפי חוק התכנון והבניה 62 א (א)(4).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית מלאכיקרית מלאכי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
301חלק43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית18/ 03/ 105/ 12אזור תעשיה קרית מלאכישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/01/2007תאריך פרסום: 14/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5616. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/12/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה21/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר02/02/2006