הקמת מועדון ובית תרבות וש.חורג לאולם אירועים.

בקשה ועדה מקומית בר/ ש/ 444

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: הקמת מועדון ובית תרבות וש.חורג לאולם אירועים.
מספר: בר/ ש/ 444
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להקמת מבנה מועדון ובית תרבות וליתן שמוש חורג בו לאולם אירועים לתקופה של 5 שנים במבנה ובמקרקעין שבסביבתו באזורים המפורטים להלן:
א. הקמת במנה אולם האירועים באזור מגורים ושרותים קהילתיים.
ב. הקמת משטחי חניות ופרגולה באזור מבני משק.
ג. הקמת פרגולה וגן באזור ש.פ.פ.
ד. הקמת מגדלור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהפלמחים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5274חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולחוף28/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/04/2006