הקמת מחנה נופש

תוכנית עח/ 90

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת מחנה נופש
מספר: עח/ 90
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מחנה נופש ע"י:
א.קביעת שטח למחנה נופש
ב.ביטול חלק מדרך קיימת
ג.הרחבת דרך קיימת
ד.קביעת שטח צבורי פתוח
ה.חניון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחבצלת השרון

תיאור המיקום:
ישוב: חבצלת השרון
23.837 מ"ר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8322חלק145
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/07/1969תאריך פרסום: 17/07/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1538. שנה עברית: התשכט .
קבלת תכנית17/04/1966