הקמת מעון יום במושב תפרח

תוכנית 7/ 03/ 236/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת מעון יום במושב תפרח
מספר: 7/ 03/ 236/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מעון יום ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםתפרח

תיאור המיקום:
ישוב: תפרח
גוש: 100243 ח"ח 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100243חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/1996תאריך פרסום: 21/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4430. עמוד: 4203. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים19/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 19/07/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית10/06/1996
פרסום להפקדה ברשומות17/03/1996תאריך פרסום: 17/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4392. עמוד: 2366. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים15/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 15/03/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/02/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/02/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה29/02/1996
החלטה בדיון בהפקדה08/01/1996
קבלת תכנית30/10/1995