הקמת מרכז שרותים ומסחר ישובי, עילוט

תוכנית ג/ 18217

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת מרכז שרותים ומסחר ישובי, עילוט
מספר: ג/ 18217
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מרכז שירותים ומסחר ישובי בכניסה לעילוט

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעסוקה ומסחר שצ"פ, שפ"פ והתווית דרכים
קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע
קביעת הוראות בניה צפיפות מרווחי בניה גובה מבנים
קביעת הנחיות בינוי
קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי
קביעת הוראות פיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים
קביעת השלבים וההתניות לביצוע
קביעת הנחיות סביבתיות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 718. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים28/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2012. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/10/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/09/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות02/08/2010
הוגשו התנגדויות14/07/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3448. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים14/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/05/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/04/2010
החלטה בדיון בהפקדה11/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/09/2009
קבלת תכנית11/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה