הקמת מרכז תרבותי, חברתי מסחרי ודתי באזור המרכזון הישן בתל שבע

תוכנית 7/ 02/ 172/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת מרכז תרבותי, חברתי מסחרי ודתי באזור המרכזון הישן בתל שבע
מספר: 7/ 02/ 172/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז תרבותי, חברתי
מסחרי ודתי באזור המרכזון הישן בישוב תל שבע וכל
זאת על ידי הגדרת ייעודי הקרקע, חלוקה למגרשים
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
מרכזון ישן תל שבע
גושים: 100058 בהסדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100058חלק8
100059חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/05/1995תאריך פרסום: 25/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4307. עמוד: 3396. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים18/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 18/05/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/1994
פרסום להפקדה ברשומות18/08/1994תאריך פרסום: 18/08/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4240. עמוד: 4712. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים31/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 31/07/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/07/1994
החלטה בדיון בהפקדה02/05/1994
קבלת תכנית30/07/1992