הקמת מתקן שאיבה ברח' חבצלת הנגב נווה נוי

תוכנית 5/ 02/ 102/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת מתקן שאיבה ברח' חבצלת הנגב נווה נוי
מספר: 5/ 02/ 102/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת שטח למתקנים הנדסיים (תחנת שאיבה) ע"י איחוד וחלוקת
מגרשים בהסכמת בעלים, שינוי ביעודי הקרקע וקביעת זכויות,
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעחבצלת הנגב

תיאור המיקום:
מקום: שכונת נווה נוי על גבול ואדי באר - שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38007חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 134/ 13אזור בנה ביתך נוה נוי באר - שבעשינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 37הגדרת אזור למגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/09/2004תאריך פרסום: 23/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5330. עמוד: 33. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים03/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2562. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים02/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2003
קבלת תכנית17/11/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים40029/04/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301515/12/2003