הקמת מתקן תקשורת כהגדרתו בתמ"א על עמוד חשמל קיים

בקשה ועדה מקומית אשק/ 2079510

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקמת מתקן תקשורת כהגדרתו בתמ"א על עמוד חשמל קיים
מספר: אשק/ 2079510
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן תקשורת להצבת אתר אנטנות על עמוד חשמל קיים באזור חלץ לפידות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1643חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ27/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23427/03/2006