הקמת מתקנים ארעיים בחוף הנכים

בקשה ועדה מקומית 677/ 83/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקמת מתקנים ארעיים בחוף הנכים
מספר: 677/ 83/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מבנים בחוף הנכים: מבנה חוף ומכולות הכוללים בר, מחסנים, מתקני ספורט ובמות, תוקף ההיתר יהיה עד ליום 31.10.07.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבהרצליההרצליההרצליה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6419חלק11
6517חלק55
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ מק/ 2000/ מעתכנית מתאר מקומית למעליותהיתר בניה
תוכניתהר/ 253/ אתכנית מס' 253א' תכנית מספר 253/ אהיתר בניה
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5717/06/2007